HALLO

Verbinding met onze database is verbroken. Er wordt aan gewerkt. Excuses voor het ongemak!

l

Wat houdt een arbeidsdeskundig onderzoek in?

  • van de redactie
  • 28 juni 2022

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt vaak door een werkgever ingezet als een medewerker langere ziek is. Het is een wettelijke verplichting om rond het eerste ziektejaar een externe professional de verzuimsituatie te laten beoordelen. Er zijn steeds meer organisaties die er voor kiezen om deze beoordeling eerder te laten uitvoeren. Een betrokken arbodienst heeft oog voor de zieke medewerker en zal actief meedenken in de mogelijkheden. In 50% van de verzuimsituaties betreft het uitval vanwege psychische klachten. Na de coronaperiode is het aantal burn-outsituaties toegenomen. Er is steeds meer hulp bij burn-out herstel. Dat hoeft lang niet altijd een psycholoog te zijn. Met een gespecialiseerde coach kan deze hulp ook goed vormgegeven worden. Het voordeel daarbij is dat er sneller gestart kan met deze hulp omdat er bij psychologen lange wachtlijsten zijn.

Het arbeidsdeskundig onderzoek is een onafhankelijk onderzoek. Naast het bestuderen van het dossier krijgt de arbeidsdeskundige zijn informatie uit gesprekken met de zieke medewerker en met zijn of haar leidinggevende. Vaak wordt de werkplek door de arbeidsdeskundig bekeken en zal hij ook andere werkplekken binnen de organisatie willen zien. Zo krijgt de arbeidsdeskundige een goede indruk van de werkinhoud, belasting en werkomgeving. Daarnaast levert de bedrijfsarts belangrijke informatie aan. Het gaat om een document waarin beschreven wordt wat de beperkingen van werknemer zijn. Vaak wordt dit document een FML (functionele mogelijkhedenlijst), BML (benutbare mogelijkhedenlijst) of IZP (inzetbaarheidsprofiel) genoemd. Bij burnoutklachten heeft een zieke medewerker bijvoorbeeld klachten op het gebied van concentreren, verdelen van de aandacht, omgaan met deadlines en productiepieken en energetische beperkingen waardoor werknemer niet voor 40 uur per week inzetbaar is.


Na bezoek aan de werkplek en de gesprekken zal de arbeidsdeskundige een rapportage opstellen. Bij ADXpert is een sprake van een korte doorlooptijd. Na maximaal 5 werkdagen ontvangen de zieke werknemer en de leidinggevende de conceptrapportage. Na het verwerken van correcties wordt het rapport definitief gemaakt. Binnen arbodienstverlening in Nederland wordt steeds meer aandacht besteed aan de rol die de arbeidsdeskundig op preventief terrein kan hebben. De arbeidsdeskundige is specialist op het gebied van het evenwicht belasting en belastbaarheid. Dat is soms een kwetsbaar evenwicht. Met vroegtijdig ingrijpen kan langdurige uitval voorkomen worden. Het gaat om adviezen die tijdelijk de werkdruk verlagen en vooral waarin medewerker steun ervaart. Binnen de arbodienstverlening van arbodienst ADXpert is dat innovatief aangepast. Vaak worden bedrijfsartsconsulten afgewisseld met arbeidskundige consulten. Die laatste consulten zijn niet-medisch en worden conform oplossingsgerichte methode (solution focussed approach) vormgegeven. Dat leidt concreet tot vermindering van het verzuim.

Naast arbeidsdeskundig onderzoeken in het kader van verzuim en de Wet Verbetering Poortwachter worden arbeidsdeskundig onderzoeken ook veel ingezet bij letselschade. Iemand valt uit, soms door de schuld van een ander, en heeft letsel. Dat kan om blijvend letsel gaan. Voorbeelden zijn die veel voorkomen zijn whiplashklachten, NAH (niet aangeboren hersenletsel) en PTSS (posttraumatische stress-stoornis). De arbeidsdeskundige gaat dan alleen met het slachtoffer in gesprek. Het gaat om het bepalen van de mate van de arbeidsongeschiktheid. Ook adviseert de arbeidsdeskundige in zaken die te maken hebben aanpassingen in huis en werk en arbeidsmogelijkheden.